Buitenschoolse opvang ( BSO )

Spelen, denken,durven en ....................... doen.

BSO Villa Oranje

Flexibelste buitenschoolse opvang van Nederland

Waarom zou jij kiezen voor BSO Villa Oranje

1

2

3

Eigen beleid:

 

Opvang bij een buitenschoolse opvang locatie(BSO) is anders dan opvang thuis, zoals bij een gastouderopvang. Bij de BSO maakt het kind deel uit van een groep. Er zijn maximaal 10 kinderen per pedagogisch medewerker en het kind wordt niet opgevangen in een huiselijke situatie. De verschillen komen tot uiting in het pedagogisch beleid.

Vanaf vier jaar wordt de relatie kind- buitenwereld veel complexer: Het kind zit op school, ontwikkelt eigen vriendschappen en zit ook vaak op een club of doet aan sport.

Zijn relatie met de pedagogisch medewerkers van de BSO is een van de vele relaties die hij onderhoudt. De BSO- groep is een van de vele groepen waarvan hij deel uit maakt.

 

Uitgangspunten

 

Buitenschoolse opvang is een voorziening tussen school en thuis voor kinderen van

4- 13 jaar. Door gebruik te maken van de buitenschoolse opvang kunnen ouders werk of studie combineren met hun schoolgaande kinderen. Kinderen worden opgevangen met andere kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door: een paar uur na school en / of in vakanties.

Naschoolse opvang of de hele dag

 

In de paar uur dat de kinderen naschools bij elkaar zijn, kunnen zij zelf kiezen om met elkaar te spelen of te sporten, alleen te spelen of lekker op de bank “niets “ te doen.

De naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning ( sport en spel ) en gezelligheid.

Tijdens de vakanties brengen de kinderen meer tijd met elkaar door. De pedagogisch medewerker organiseert samen met de kinderen activiteiten of gaat met de kinderen op stap. Doen en ontdekken staan dan centraal.

 

De locatie van de buitenschoolse opvang

 

De kinderen worden opgevangen in een locatie buiten de school waarin een geborgen huiselijke sfeer wordt nagestreefd. De ruimte is ingericht op vrijetijdsbesteding en gezelligheid.

Voor de buitenactiviteiten kan gebruikt gemaakt worden van de sporthal het aangrenzend gelegen uitdagende buitenruimte, het nabijgelegen stadspark buitenoord en de Oranje Speeltuin.

De pedagogisch medewerker voert zoveel mogelijk op afstand de regie. Zij zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn(materiaal, ruimte, rust etc.) en waar dat door de kinderen gewenst wordt, doet zij volop mee. Voor de allerjongsten wordt een veilig en geborgen klimaat geschapen. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer ruimte het krijgt om binnen en buiten de bso zijn eigen gang te gaan.

Groepsleiding en achterwacht

 

Groepsleiding

De pedagogische medewerkers beschikken allen over een passende en afgeronde beroepsopleiding zoals gesteld in de wet kinderopvang. Op de locatie is op vaste dagen eenzelfde pedagogisch medewerker aanwezig. Bij vervanging van de pedagogisch medewerker i.v.m. verlof of ziekte worden vaste invallers ingezet.

 

Stagiaires

Stagiaires ( beroepskrachten in opleiding ) zijn altijd boventallig worden dus niet meegenomen in de BKR .Stagiaires dragen nooit de verantwoordelijkheid voor de kinderen. De verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de pedagogisch medewerkers van desbetreffende groep.

Uiteraard worden stagiaires alleen ingezet met een goedgekeurd VOG.

 

Achterwachtregeling

Indien er zo weinig kinderen worden opgevangen dat er 1 pedagogisch medewerker minder op de groep aanwezig is kunnen de pedagogisch medewerkers altijd een beroep doen op de achterwacht. De achterwacht is binnen 15 minuten bij de bso, op de weeklijst staat per werkdag vermeld wie, wanneer de achterwacht is.

 

Onthaalmoeders

Het ophalen van de kinderen van school naar bso Villa Oranje wordt zoveel mogelijk

gedaan door onthaalmoeders. Vanaf elke school lopen altijd minimaal 2 onthaalmoeders. Dit zijn ouders die op een verantwoordelijke wijze kinderen begeleiden naar de bso. Onthaalmoeders ontvangen een vrijwilligersvergoeding en zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag. Mede hierdoor kunnen de pedagogisch medewerkers op de bso locatie aanwezig blijven voor het opvangen van de kinderen afkomstig van de diverse basisscholen in de omgeving.

Onthaalmoeders kunnen tevens ingezet worden als extra ondersteuning van een volwassenen bij activiteiten.

Veiligheid en gezondheid

Met de invoering van de Wet kinderopvang januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. Deze wet stelt als eis dat ieder dagverblijf een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert en zo inzicht geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt.

De risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid wordt minimaal 1x per jaar geactualiseerd. Bij tussentijdse veranderingen moet de risico-inventarisatie hier direct op aangepast worden.

Vanuit de risico-inventarisatie heeft Stichting Het Kombuis twee beleidstukken opgesteld, beleid ten aanzien van veiligheid en ten aanzien van gezondheid. De medewerkers handelen conform deze stukken en deze stukken zijn maandelijks ten dele onderwerp van overleg.

Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie volgt tevens een plan van aanpak. Stichting Het Kombuis is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte en passen indien nodig hun handelingen hierop aan.

 

Alle stukken gerelateerd van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid liggen allen in de groepsruimte ter inzage

Buitenschoolse opvang Villa Oranje

Kinderen van de volgende scholen worden mede door onze onthaalmoeders van school opgehaald:

 

OBS De Tweemaster

CBS De Ark

CBS De Hoeksteen

Dr Schaepmanschool

Openingstijden Naschoolse opvang:

 

Maandag 14:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag 13:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Vrijdag 13:00 uur tot 18:00 uur

Openingstijden Vakantie opvang:

 

Maandag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Dinsdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Woensdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Donderdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Vrijdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

 

* het vakantieprogramma begint om 10:00 uur

Openingstijden voorschoolse opvang:

 

 

Maandag 7:15 uur tot 8:30 uur Dinsdag 7:15 uur tot 8:30 uur

Donderdag 7:15 uur tot 8:30 uur

 

 

(op dit moment alleen voor obs de Tweemaster en de Ark )

" De goedkoopste BSO in de regio "

Villa Oranje Graaf Adolfstraat 4 te Barendrecht ( bij tennisvereniging Barendrecht)

Registratienummer landelijk register: 467418810