Informatie voor ouders

Spelen, denken,durven en ....................... doen.

BSO Villa Oranje

Flexibelste buitenschoolse opvang van Nederland

Informatie voor ouders

1

2

3

BSO Villa Oranje. Wij krijgen veel vragen over de flexibiliteit en de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Stichting Het Kombuis heeft hier in dit concept rekening mee gehouden. Ondanks de flexibiliteit krijgt u maandelijks via de kinderopvangtoeslag nog steeds een vast bedrag terug via de belastingdienst. Tevens verekenen wij meer of minder opgenomen opvang uren dusdanig dat dit geen invloed heeft op de door u ontvangen kinderopvangtoeslag.

Eens per jaar geeft u aan de belastingdienst op wat u aan kinderopvang verwacht af te nemen.( Stichting Het Kombuis zal u deze gegevens jaarlijks verstrekken.)

Op basis van deze gegevens krijgt u maandelijks een bedrag terug aan kinderopvangtoeslag.

 

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier van de kinderopvangtoeslag neemt dan contact op met een van onze medewerkers.

Als ouder van een kind op school heeft u vast wel eens vragen over het onderwijs. Bijvoorbeeld over overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht of medezeggenschap.

 

Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden door de leerkracht of de schoolleiding, maar soms ook niet. Daarom is er 5010, waar u terecht kunt voor al uw vragen. U krijgt alle informatie die u hebben wilt en een eerlijk advies. 5010 is onafhankelijk en antwoordt en adviseert vanuit de positie van ouders met oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school. Ook leden van de medezeggenschapsraad of ouderraad kunnen met hun vragen terecht bij 5010.

 

U kunt voor een antwoord op uw vraag op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur gratis bellen met het nummer 0800 5010, kies toets 1 voor onderwijs. Met een mobiele telefoon kunt u bellen naar 0900 5010 123 (kosten 45 cent per gesprek plus de kosten van uw provider). Ook kunt u uw vraag stellen via www.5010vooroudersoveronderwijs.nl. Hier vindt u ook informatie over allerhande onderwerpen met betrekking tot het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en kennis en gebruik ervan te bevorderen. In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te beschikken.

Daarnaast is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie (zie definitielijst) wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen wordt gewerkt

Buitenschoolse opvang Villa Oranje

Kinderen van de volgende scholen worden mede door onze onthaalmoeders van school opgehaald:

 

OBS De Tweemaster

CBS De Ark

CBS De Hoeksteen

Dr Schaepmanschool

Openingstijden Naschoolse opvang:

 

Maandag 14:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag 11:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Vrijdag 11:00 uur tot 18:00 uur

Openingstijden Vakantie opvang:

 

Maandag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Dinsdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Woensdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Donderdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Vrijdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

 

* het vakantieprogramma begint om 10:00 uur

Openingstijden voorschoolse opvang:

 

 

Maandag 7:15 uur tot 8:30 uur

Donderdag 7:15 uur tot 8:30 uur

Vrijdag 7:15 uur tot 8:30 uur

 

 

(op dit moment alleen voor obs de Tweemaster en de Ark )

" De goedkoopste BSO in de regio "

Villa Oranje Graaf Adolfstraat 4 te Barendrecht ( bij tennisvereniging Barendrecht)

Registratienummer landelijk register: 467418810